حروف استیل طلایی رینگی

حروف استیل طلایی رینگی

حروف برجسته استیل طلایی رینگی

دراین نوع حروف برجسته نوراز سطح پلکسی انجام می پذیرد

قسمت دلخواه حروف با دستگاه سی ان سی برش خورده و قسمت برش خورده با ورق پلکسی جایگزین می شود

و میتوان همین سبک را بصورت نوراندریک هم اجرا کرد.