حروف برجسته مسی

حروف برجسته مسی

حروف مسی هم نوعی از حروف برجسته از خانواده حروف فلزی میباشد 

که هم با نور  وهم بدون نورهمانند حروف برجسته استیل طلایی قابلیت اجرا دارد.