حروف چلنیوم دوبل الماسی

حروف چلنیوم دوبل الماسی

 

چلنیوم دوبل الماسی

این مدل حروف برجسته با نوع معمولی آن در نمای ستاره ای و درخشان آن است که جلوه فوق العاده زیبایی از خود نمایان می سازد

مراحل ساخت حروف برجسته چلنیوم دوبل الماسی

با استفاده از دستگاه لیزر وبا فاصله های مشخص و استاندارد برش هایی ایجاد کرده و همین امرباعث جلوه زیبای آن می شود و

عابران درحال حرکت آن را بصورت ستاره ای ،الماسی وحالت چشمک زن میبینند و جلوه فوق العاده زیبایی از خود نمایان می سازد.